کاربر Maryami


۳ فعالیت

۰۲ خرداد ایجاد پرسش جدید تابعی بنویسید که 2عددaوkرابه عنوان پارامتربپذ یرد و kامین رقم aرا پیداکند
۰۲ خرداد ایجاد پرسش جدید تابعی بنویسید که 2عددn وkرابه عنوان پارامتربپذ یرد و kامین رقم را پیداکند
۰۲ خرداد تاییده شده
...